วันเวลาที่ขอใช้บริการ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
งาน / หน่วย
ความประสงค์
อื่นๆ โปรดระบุ
กิจกรรมที่จัด
วันที่จัดกิจกรรม
เวลา
ห้อง
ผู้เข้าร่วม
23 06 2556
ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
อาจารย์
ภาควิชาหูหนวก
กล้องวิดีโอ
การเรียนการสอน
ทุกวันอังคาร
9.00-12.00
118
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
4 พ.ย. 2556
นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
ถ่ายภาพ
ถ่ายวีดีโอ
เครื่อง LCD
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
ขอใช้ไมค์จำนวน 4 ตัว บทเวที และขอไม่คืและขาไมค์จำนวน 1 ตัว ตั้งด้านล่าง เพื่อให้ผู้เข้าร่ว
แบ่งปันประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน
13 พ.ย. 2556
13.00 - 16.30
ประชุมใหญ่ชั้น 3
230
5 พ.ย. 56
เสาวรักษ์ สุคนธรังษี
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
งานแผนและวิเทศสัมพันธ์
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร
12 พ.ย. 56
9.30-12.00 น.
221
6
6 พฤศจิกายน 2556
ฉัตรดาว นิยมสุจริต
นักประชาสัมพันธ์
งานบริหารงานทั่วไป
ถ่ายภาพ
ศ.นพ. พูนพิศ อมาตยกุลและคณะผูบริหาร บุคลากร ร่วมงานพระศพพระสังฆราช วัดบวร
11พ.ย. 56
13.00-16.30
วัดบวรฯ
20
8 พฤศจิกายน 2556
นางสาวปนัดดา เทียนกระจ่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
เครื่อง Visualizer
ขอใช้บริการ NOOTBOOK 2 เครื่องและ PROJECTER 1 เครื่องค่ะ
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยราชสุดา
11 พฤศจิกายน 2556
09.00
200
22
12 พฤศจิกายน 2556
ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์
อาจารย์ / หัวหน้าโครงการวิจัย
ภาควิชาฟื้นฟู
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น1
เครื่อง LCD
กล้องวิดีโอ
ทดสอบสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยฯ (โครงการวิจัย)
13 พฤศจิกายน 2556
17.00 น. - 20.00 น.
118 ,107
นศ. ผู้เข้าร่วมวิจัย/ คณะนักวิจัย
13 พ.ย. 56
ชลิตา ไร่เหนือ
นักวิเทศสัมพันธ์
งานแผนและวิเทศสัมพันธ์
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายวีดีโอคณบดี
14 พ.ย. 56
11.00
ทำงานคณบดี
3-4
14/11/56
น.ส.ธันยธรณ์ สุ่มอุดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่อง Visualizer
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย Talent Management
09/12/56
13.30-16.30 น.
221
6
18 พ.ย. 2556
นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
เครื่อง LCD
TOA / MIC
คอมพิวเตอร์
ประชุมทุนการศึกษา
21 พ.ย. 2556
13.00 - 16.30
221
9
21 พ.ย. 2556
นางสาวลาวัณย์ ชาวนาฟาง
จ.บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
ประชุมหอพักนักศึกษา ห้อง 118
ประชุมหอพักนักศึกษา
21 พ.ย. 2556
17.00 น.
118
120 คน
21/11/2556
นางพรพรรณ์ สมบูรณ์
อาจารย์
ภาควิชาฟื้นฟู
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ
การเรียนการสอน ป.โท
25 พฤศจิกายน 2556
13.00 - 17.00 น.
-
5
25 พ.ย.56
น.ส.จันจิรา เปี่ยมพูล
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานบริการวิชาการ
ถ่ายภาพ
ถ่ายวีดีโอ
ปล. โครงการนี้ไปจัดสัมมนา ที่ รร.เดอะริช จ.นนทบุรี (มีรถวิทยาลัย รับ - ส่ง เวลา 7.30 น.)
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาและพัฒนาผู้สอนทักษะ O&M
28-29 พ.ย.56
07.30-16.30
30
25/11/2556
ปิยะ บุณยทัต
นักวิชาการพัสดุ
งานคลังและพัสดุ
เครื่อง LCD
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
ประชุมบุคลากร
27/11/2556
14.00-16.30
231
26 พ.ย. 2556
นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
อบรมภาษามืออเมริกัน
27 พ.ย., 4,11 ธ.ค.56
13.00 - 16.30
118 อาคารอำนวยการ
50
26 พ.ย. 2556
นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
อบรมภาษามืออเมริกัน
8,22,29 ม.ค. 2557
13.00 - 16.30
118 อาคารอำนวยการ
50
26 พ.ย. 2556
นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
อบรมภาษามืออเมริกัน
5,19 ก.พ. 2557
13.00 - 16.30
118 อาคารอำนวยการ
50
29 พฤศจิกายน 2556
อุบลรัตน์ ฟุ้งเกียรติขจร
นักวิชาการศึกษา
งานบริการการศึกษา
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
ประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษา
4 ธันวาคม 2556
13.30
221
10 คน
29 พฤศจิกายน 2556
ฉัตรดาว นิยมสุจริต
นักประชาสัมพันธ์
งานบริหารงานทั่วไป
ถ่ายภาพ
ถ่ายวีดีโอ
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
TOA / MIC
ไมโครโฟน + ขาตั้ง 2 ตัว เปิดเพลง สรรเสรฺญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา เพลงพ่อของแผนดิน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
2 ธันวาคม 2556
8.30-9.30
102 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ว
6 ธ.ค. 2556
เสาวรักษ์ สุคนธรังษี
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
งานแผนและวิเทศสัมพันธ์
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
การประชุม คก.พัฒนาคุณภาพองค์กร
9 ธ.ค. 56
9.30-12.00 น.
221
7
6 ธันวาคม 2556
อุบลรัตน์ ฟุ้งเกียรติขจร
นักวิชาการศึกษา
งานบริการการศึกษา
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
ประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษา
18 ธันวาคม 2556
13.30
221
10 คน
16 ธ.ค.56
น.ส.จันจิรา เปี่ยมพูล
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานบริการวิชาการ
ถ่ายภาพ
เครื่อง LCD
เครื่อง Visualizer
TOA / MIC
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ O&M
22-24 ธ.ค.56
08.00.16.30
349
45
16 ธันวาคม 2556
นางสาวปนัดดา เทียนกระจ่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
เครื่อง LCD
เครื่อง Visualizer
ขอใช้บริการ NOTEBOOK 2 เครื่องและ PROJECTER 1 เครื่อง
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยราชสุดา
23 ธันวาคม 2556
09.00
200
22
17 ธันวาคม 2556
ฉัตรดาว นิยมสุจริต
นักประชาสัมพันธ์
งานบริหารงานทั่วไป
ถ่ายภาพ
พิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ทำบุญตับาตรวันขึ้นปีใหม่
25 ธันวาคม 2556
7.00 น.-9.30 น
17 ธันวาคม 2556
นางสาวลาวัณย์ ชาวนาฟาง
จ.บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD
ประชุมกรรมการบริหารหอพัก ครั้งที่ 6/2556
26 ธันวาคม 2556
09.30 น.-12.00 น.
221
12 คน
17 ธันวาคม 2556
นางสาวลาวัณย์ ชาวนาฟาง
จ.บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
ตัดสติ๊กเกอร์
ทำป้ายสติ๊กเกอร์หน้าห้องพักตึก A ตัวอย่างดังนี้ A 201, A 202, A 203 A 204, A 205 A 301, A 302, A 303, A 304, A 305, A 401, A 402, A 403, A 404 ใช้ตัวห
18 ธันวาคม 2556
อุบลรัตน์ ฟุ้งเกียรติขจร
นักวิชาการศึกษา
งานบริการการศึกษา
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
สอลวิทยานิพนธ์ น.ศ. ป.โท
26 ธันวาคม 2556
09.00
221
5
18 ธันวาคม 2556
อุบลรัตน์ ฟุ้งเกียรติขจร
นักวิชาการศึกษา
งานบริการการศึกษา
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
สอบวิทยานิพนธ์ น.ศ. ป.โท
10 มกราคม 2556
10.00
221
5 คน
19 ธ.ค.2556
น.ส.จันจิรา เปี่ยมพูล
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานบริการวิชาการ
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
ถ่ายภาพ
เครื่อง LCD
เครื่อง Visualizer
TOA / MIC
ปล.พิธีเปิดและปิดจะแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้งค่ะ รบกวนทำป้ายชื่อโครงการและโล้โก้ ด้วยค่ะ
โครงฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกัยสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว O&M รุ่นที่ 10
6 ม.ค.- 7 ก.พ.57
08.00-17.00
R48
40
20 ธ.ค.56
เสาวรักษ์ สุคนธรังษี
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
งานแผนและวิเทศสัมพันธ์
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
ถ่ายภาพ
ถ่ายวีดีโอ
เครื่อง LCD
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง \"ประสบการณ์การรับบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ\"
24 ธ.ค. 56
13.30-15.30 น.
231
15
26 ธันวาคม 2556
นางสาวลาวัณย์ ชาวนาฟาง
จ.บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD
ประชุมกรรมการบริหารหอพัก ครั้งที่ 6/2556
26 ธันวาคม 2556
09.30 น.-12.00 น.
258
10 คน
26 ธันวาคม 2556
นางศิริพร ทัศนิยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD
เครื่อง Visualizer
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
อบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
7 มกราคม 2557
13.00 น.
ประชุมใหญ่ชั้น 3
70
27 ธัันวาคม 2556
อ.ณัฐวิชญ์ ศุภสินธ์
ผู้ช่วยอาจารย์
ภาควิชาหูหนวก
กล้องวิดีโอ
กล้องวีดีโอและขาตั้งกล้อง จำนวน 2 ชุด
การเรียนการสอน
3 มกราคม 2557
13.00 - 16.30 น.
349
23 คน
02 01 2557
ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
อาจารย์
ภาควิชาหูหนวก
กล้องวิดีโอ
สอบภาษามือ
10 01 57
8.30 - 12.00
231
21 คน
02 01 2557
ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
อาจารย์
ภาควิชาหูหนวก
กล้องวิดีโอ
กล้องวิดีโอ ขาตั้งกล้อง 2 ชุด
การเรียนการสอน สอบภาษามือ
10 01 2557
8.30 - 12.00
231
21
2 มกราคม 2557
นางสาวมนอารี ม่วงกลม
นักทรัพยากรบุคคล
งานบริหารงานทั่วไป
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD
เครื่อง Visualizer
ไฟล์ที่ใช้ในการประชุม เป็น Excel Word และ PDF
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา
13 มกราคม 2557
9.30-12.00
200
7
13/1/2557
นางสาวนาตยา กลมจีน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์
งานบริหารงานทั่วไป
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD
เครื่อง Visualizer
ประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ครั้งทีี่ 3-2557
16 มกราคม 2557
13.00 - 16.30 น.
231
10
14 01 57
ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
อาจารย์
งานบริหารงานทั่วไป
กล้องวิดีโอ
กล้องวีดิโอ พร้อมขาตั้งกล้อง
การเรียนการสอน
17 01 57
8.30 - 12.00
349
น.ศ.21 อ.4 รวม 25 คน
14/1/14
ชลิตา ไร่เหนือ
นักวิเทศสัมพันธ์
งานแผนและวิเทศสัมพันธ์
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD
เครื่อง Visualizer
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
อบรมภาษาอังกฤษนศ.
15 ม.ค. 57
13.00
349
20
14/01/57
น.ส.ธันยธรณ์ สุ่มอุดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่อง Visualizer
เข้าร่วมพิจารณารายงานความคืบหน้าโครงการ Talent
29/01/57
09.00-12.00 น.
221
6
14 ม.ค. 57
ปรเมศวร์ บุญยืน
อาจารย์์
ภาควิชาหูหนวก
เครื่อง LCD
ขอเครื่อง Projector ใหม่ที่มีความชัดเจน
ประชุมภาควิชาหูหนวกศึกษา
22 ม.ค. 57
13.00-16.00 น.
R109
20 คน
16 มกราคม 2557
นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
เครื่อง Visualizer
ติดตั้งเครื่องเสียง
ติดตั้งเครื่องเสียง
ประชุมทุนการศึกษา
24 มกราคม 2557
09.45
221
8
กลับไปหน้าหลัก