Skip Content
ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บทความวิจัย

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์


กำหนดการ

องค์ปาฐกถา (Keynote Speaker)

ผู้ร่วมอภิปราย (Panelists)

ผู้ประเมินบทความ


1. ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายใต้ระบบกฎหมายไทย
ดาวน์โหลดบทความ

2. นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารกล้า:การบูรณาการปรัชญาและแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารที่มีความพิการ
ทางการเห็น ดาวน์โหลดบทความ

3. VisionEYE: ระบบช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตาบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
ดาวน์โหลดบทความ

4. การเสริมสร้างการเรียนรู้ สู่เครือข่ายเพื่อการฟื้นฟูลูกพิการ
ดาวน์โหลดบทความ

5. มุมมองเชิงลึกต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ของสถานประกอบการ ดาวน์โหลดบทความ

6. โปรแกรมการตรวจจับการขอความช่วยเหลือของผู้พิการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ดาวน์โหลดบทความ

7. ผลของการได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการและการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลต่อความเครียดของผู้ดูแลคนพิการ
ดาวน์โหลดบทความ

8. การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม
ดาวน์โหลดบทความ

9. เศรษฐกิจผู้สูงวัยกับนัยยะการพัฒนาด้านคนพิการในประเทศไทย
ดาวน์โหลดบทความ

10. ขบวนการทางสังคมของคนพิการไทย
ดาวน์โหลดบทความ

11. นวัตกรรมการสร้างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลในโครงการที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่าง :
กรณีศึกษาโครงการประเมินผล โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดบทความ

12. ศักยภาพทางประสาทสัมผัสในการประเมินคุณภาพขนมขบเคี้ยวของผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ดาวน์โหลดบทความ

13. การศึกษารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่นและในประเทศไทย
ดาวน์โหลดบทความ

14. แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ดาวน์โหลดบทความ

15. แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน
ดาวน์โหลดบทความ

16. การพัฒนาความสามารถด้านการคูณ โดยใช้วิธีการคูณแลททิส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดาวน์โหลดบทความ

17. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนำไปใช้งาน สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
ดาวน์โหลดบทความ

18. เทคนิคที่ใช้ในการแปลคำอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย : กรณีคำศัพท์ด้าน
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ดาวน์โหลดบทความ

19. เทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทย: กรณีการแปลคำอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย ดาวน์โหลดบทความ

20. คนในโลกเงียบกับรัฐไทย: ความสัมพันธ์ภายใต้การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนหูหนวก ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – ปัจจุบัน
ดาวน์โหลดบทความ

21. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การสำรวจการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชนวัดสำโรง
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดบทความ

22. บทบาทองค์กรเพื่อคนพิการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ดาวน์โหลดบทความ

23. แนวทางการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินี ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
ดาวน์โหลดบทความ

24. ถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีศึกษา
การปรับสภาพแวดล้อมและผังกายภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
ดาวน์โหลดบทความ

25. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกลุ่มผู้มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว
ดาวน์โหลดบทความ

26. เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก: ระดับความพึงพอใจและผลกระทบด้านจิตสังคม ของคนที่มีความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร ดาวน์โหลดบทความ