Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

วารสารปีที่ ๑๓ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
Vol.13 January - December 2017


บทความวิจัย

1.สถานการณ์และการมีส่วนร่วมของสังคมในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพและการจ้างงานของคนพิการ

2. การใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ1414 ของคนพิการทางการเห็น

3. สถานการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายด้านการบริการสุขภาพสำหรับคนพิการของประเทศไทย

4. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว

5. Indoor illuminance to provide elderly cataract people with proper visual performance



บทความวิจัย

1. นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ : นักวิชาชีพน้องใหม่ กับความท้าทายในงานด้านคนพิการในประเทศไทย

2. การท่องเที่ยวสำหรับคนพิการ: ความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

ลิ้งค์ไปยังวารสารฉบับที่ 6
วารสารปีที่ 1 วารสารปีที่ 2 วารสารปีที่ 3 วารสารปีที่ 4 วารสารปีที่ 5 วารสารปีที่ 6
วารสารปีที่ 7 วารสารปีที่ 8 วารสารปีที่ 9 วารสารปีที่ 10 วารสารปีที่ 11 วารสารปีที่ 12
menu-thai

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด