Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

วารสารปีที่ ๑๔ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
Vol.14 January - December 2018


บทความวิจัย

1.การพัฒนาสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง สำหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ผลของดนตรีบำบัดที่มีต่อทักษะการสื่อสารแบบแสดงออกในเด็กออทิสซึม

3. รูปแบบการเขียนคำศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการแปลเป็นภาษามือไทย

4.รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการสบตาของเด็กออทิสติก

5. รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัย การเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น

6. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนทำอุปกรณ์เทียม ด้วยการพันผ้ายืด

7. Disability Law and Policy in Thailand: An Ideal and Reality in the Past Decade


บทความวิชาการ

8. เทคโนโลยีสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์

ลิ้งค์ไปยังวารสารฉบับที่ 6
วารสารปีที่ 1 วารสารปีที่ 2 วารสารปีที่ 3 วารสารปีที่ 4 วารสารปีที่ 5 วารสารปีที่ 6
วารสารปีที่ 7 วารสารปีที่ 8 วารสารปีที่ 9 วารสารปีที่ 10 วารสารปีที่ 11 วารสารปีที่ 12
ภาพปกวารสารวิทยาลัยราชสุดาปีที่ 13
วารสารปีที่ 13
menu-thai

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด