Skip Menu

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | วิทยาลัยราชสุดา | การจัดการพลังงาน | การศึกษา (Education)

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา (Education)

มีรายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2555
(Environment and Sustainability course)

ปริญญาตรี จำนวน .........5......... รายวิชา

ปริญญาโท จำนวน .........7......... รายวิชามีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2555
(Total number of courses offered)

ปริญญาตรี จำนวน .........5......... รายวิชา

ปริญญาโท จำนวน .........7......... รายวิชาจำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน
(Events for Environment and Sustainability)

ปี 2554 จำนวน ...................... งาน

ปี 2555 จำนวน ........1............ งาน

สัมมนาและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 จ.เพชรบุรี
ปี 2556 จำนวน ........1............ งาน

สัมมนาและศึกษาดูงานโครงการ : ชาวราชสุดารวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม CSR จ.สมุทรสงครามจำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
(Student organizations for Environment and Sustainability)

มี โครงการ ราชสุดา : สุขกายสบายจิต

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : โรงเรียนธรรมชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลักษณะของกิจกรรม : พานักศึกษาร่วมปลูกป่าชายเลนมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
(Web)

มี เว็บไซต์ .....http://www.rs.mahidol.ac.th/rs_green/......