Skip Menu

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | วิทยาลัยราชสุดา | การจัดการพลังงาน


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
Ratchasuda College

  • ภาพอาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา
  • ภาพการรณรงค์ประหยัดพลังงาน
  • ภาพบุคลากรปลูกป่าชายเลน


การด้านการจัดการพลังงานวิทยาลัยราชสุดา

การจัดการพลังงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐ และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการผลักดันให้แต่ละส่วนงานกาหนดมาตรการลดการใช้พลังงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้าประปา น้ามันเชื้อเพลิง และกระดาษ โดยกาหนดเป้าหมายให้ลดลงที่ร้อยละ ๑๐-๑๕


เป้าหมายการดำเนินการ

วิทยาลัยราชสุดาสามารถลดอัตราการใช้พลังงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ในอัตราส่วนร้อยละ ๒ ต่อหนึ่งปีงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้น