ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • #

 • #

 • ภาพงานสัปดาห์วันรับรองภาษามือไทย
ชมนิทรรศการและร่วมแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

  งานสัปดาห์วันรับรองภาษามือไทย ชมนิทรรศการและร่วมแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินี

  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินี

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินี

  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินี

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • picture of E newsletter
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการติดต่อวิทยาลัยราชสุดา
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการทำหนังสือเสียง Daisy ด้วยโปรแกรม Obiเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร. สุธา เหลือละมัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รานี เสงี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะทำงานโครงการส่งเสริมและศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ของ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพบรรยากาศงาน Inclusive Education in Australiaเมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รานี เสงี่ยม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ "Inclusive Education in Australia" โดยมี Assoc. Prof. Joseph Agbenyega จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย มาเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ลิ้งค์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพกิจกรรมงานวันรับรองภาษามือไทยระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยราชสุดาจัดกิจกรรม วันรับรองภาษามือไทย โดยในงานมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับภาษามือไทยว่ามีที่มาอย่างไร อีกทั้งยังมีประวัติเกี่ยวกับบุคลคลสำคัญทางด้านภาษามือไทยอีกด้วย เรียกได้ว่า งานนี้มีความสำคัญมากเกี่ยวกับภาษามือในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งครับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดย ผศ.พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ คณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม