ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
  • picture of E newsletter
  • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
  • picture of journal Ratchasuda
  • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เข้าศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เข้าศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา โดยมี คุณมาลิน เนาว์นาน นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพงานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ครั้งที่ 22 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพ ผศ.รานี เสงี่ยม เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษาและคณะ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวน ๑๕ รายการ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา เพื่อให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา" ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมโครงการ ๑๐๐ วัน ๑๐๐ ต้น ๑๐๐ คน ๑๐๐ องค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกันช่วย แก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวด้วยการปลูกไม้ยืนต้นถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) ในโครงการ ๑๐๐ วัน ๑๐๐ ต้น ๑๐๐ คน ๑๐๐ องค์กร ณ บริเวณแนวรั้ววิทยาลัยราชสุดา ฝั่งถนนบรมราชชนนี ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รานี เสงี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีคุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม