ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียนบริบทห้องเรียนเรียนร่วม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • picture of E newsletter
  • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
  • picture of journal Ratchasuda
  • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ร่วมพิธี ธ สถิต ในใจ ชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังของแผ่นดินวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรญเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร "ธ สถิต ในใจ ชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังของแผ่นดิน" ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
วิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 15 วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๑๕ วัน ใน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐น. ณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมพิธีตักบาตร(ข้าวสาร อาหารแห้ง) แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๘๙ รูป ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา ผู้แทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลกร และนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานพระราชบิดา ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร. สุธา เหลือละมัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รานี เสงี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะทำงานโครงการส่งเสริมและศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ของ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม