ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

 • ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

 • พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 • พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 • โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 6
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Proceeding
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานสัมนาวิชาการครั้งที่ 9
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี คุณสิริพร พลายแสง รักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตสื่อให้การต้อนรับ ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพคณบดีเข้าเฝ้าถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการประชุมสามัญประจำปี 2561 กรรมการมูลนิธิราชสุดา เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพยากรบุคคล เข้าเฝ้าถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ กรรมการมูลนิธิราชสุดา ณ ห้องประชุมอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(ศูนย์ TTRS )เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(ศูนย์ TTRS ) เพื่อให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติมภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมงาน ASEAN Japan Summit of University Students with Disabilities ณ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาพิการทางการเห็นระดับบัณฑิตศึกษา คือ นายเอกภาพ ลำดวน และ นายอัครินทร์ ปุณยาวรวัฒน์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก AUN-DPPnet เข้าร่วม ASEAN Japan Summit of University Students with Disabilities ณ มูลนิธินิปปอน ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกับนักศึกษาทุนจากประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม จัดทำ presentation นำเสนอที่ประชุม โดยหน่วยกิจการนักศึกษาและหน่วยวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมด้วย ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติมภาพรองคณบดีฯ เข้าร่วมงาน วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก งานสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก งานสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑" ซึ่งมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการและองค์การสาธารณกุศล จัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกในความสามารถและคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และบุคคลสำคัญของโลก ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติมภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรพิเศษแก่นักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรพิเศษแก่นักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม