ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda Conference
  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานสัมนาวิชาการครั้งที่ 9
  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบ O and M รุ่น 13
  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
  • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
  • picture of journal Ratchasuda
  • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพ นางสาวนันทพร จางวรางกูล เข้ารับประทานรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทพร จางวรางกูล ที่ได้รับรางวัล " หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๖๐ ประเภท คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติ ของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ โดยมีคุณมาลิน เนาว์นาน ให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพ

ภาพ พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคตวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย พร้อมด้วยรักษาการรองคณบดีวิทยาลัย ราชสุดา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคต ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ลิ้งค์ดูภาพ