ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา

ผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา

อีเมล์ : wachara.rie@mahidol.ac.th

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม  นีละไพจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และทรัพยากรบุคคล

อีเมล์ : adam.nee@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ กายภาพและสิ่งแวดล้อม

อีเมล์ : teerasak.sri@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ

อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร

อีเมล์ : warangkana.rat@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.สุนันทา  ขลิบทอง

อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

อีเมล์ : sunanta.kli@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม