ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา

ผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา

อีเมล์ : auemphorn.mut@mahidol.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : ranee.san@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.สุธา  เหลือลมัย

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย และสารสนเทศ

อีเมล์ : sutha.lue@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนาคุณภาพ และวิเทศสัมพันธ์

อีเมล์ : warin.kri@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ผศ.ดร.อาดัม  นีละไพจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบริการวิชาการ

อีเมล์ : adam.nee@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ นายพชร  นิลมณี

นายพชร นิลมณี

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อีเมล์ : phachara.nil@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม