ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | กรรมการประจำส่วนงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการประจำส่วนงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา

อีเมล์ : auemphorn.mut@mahidol.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : ranee.san@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.สุธา  เหลือลมัย

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย และสารสนเทศ

อีเมล์ : sutha.lue@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนาคุณภาพ และวิเทศสัมพันธ์

อีเมล์ : warin.kri@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ผศ.ดร.อาดัม  นีละไพจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบริการวิชาการ

อีเมล์ : adam.nee@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ นายพชร  นิลมณี

นายพชร นิลมณี

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อีเมล์ : phachara.nil@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพอาจารย์ ดร.วีระแมน  นิยมพล

อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล

หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

อีเมล์ : wiraman.niy@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์  ดร.นัทธี เชียงชะนา

อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา

หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา

อีเมล์ : natee.che@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ธรรม  จตุนาม

อาจารย์ ธรรม จตุนาม

ประธานสภาอาจารย์

อีเมล์ : tam.tat@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล

อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

อีเมล์ : teerasak.sri@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพนายเจน ชัยเดช

นายเจน ชัยเดช

ผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ

อีเมล์ : jane.cha@mahidol.ac.th


ภาพนางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์

นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์

ผู้แทนสายสนับสนุนทั่วไป

อีเมล์ : sasithorn.jam@mahidol.ac.th