ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | กรรมการประจำส่วนงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการประจำส่วนงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา

อีเมล์ : wachara.rie@mahidol.ac.th

ภาพอาจารย์ ดร.วีระแมน  นิยมพล

อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล

หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

อีเมล์ : wiraman.niy@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์  ดร.นัทธี เชียงชะนา

อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา

หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา

อีเมล์ : natee.che@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมล์ : paranee.vis@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์อรอนงค์  สงเจริญ

อาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

อีเมล์ : ornanong.son@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพนายเจน ชัยเดช

นายเจน ชัยเดช

ผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ

อีเมล์ : jane.cha@mahidol.ac.th


ภาพนางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์

นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์

ผู้แทนสายสนับสนุนทั่วไป

อีเมล์ : sasithorn.jam@mahidol.ac.th