ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

เกี่ยวกับสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติสภาอาจารย์

ประกาศวิทยาลัยราชสุดาเรื่อง "สภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. ๒๕๕๖"

ข้อบังคับวิทยาลัยราชสุดา ว่าด้วย สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551(ยกเลิก)

ข้อบังคับวิทยาลัยราชสุดา ว่าด้วย สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543 (ยกเลิก)

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสภาอาจารย์

ภาพ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธ
ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพ อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี
อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี
รองประธานสภาอาจารย์
ภาพ อาจารย์อภิชาติ ธรรมมุลตรี ภาพ อาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ ภาพ อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี ภาพ อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี
อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ อาจารย์อภิชาติ ธรรมมุลตรี อาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง
เลขานุการสภาอาจารย์ กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการสภาอาจารย์

----------------------------------------------------------------------------------------------

สมาชิกสภาอาจารย์

ภาพ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ภาพ อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล ภาพ ผศ.ดร.ดลพร เผือกคง ภาพ อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย ภาพ อาจารย์ ธรรม จตุนาม
รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล ผศ.ดร.ดลพร เผือกคง อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย อาจารย์ธรรม จตุนาม
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง ภาพ อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ภาพ อาจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร ภาพ ผศ.ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ ภาพ อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ
อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ผศ.ดร.อาดัม
นีละไพจิตร
ผศ.ดร.วรินทร์
กฤตยาเกียรณ
อาจารย์กานต์ อรรถยุติ
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์ ราษฎร์ บุญญา ภาพ อาจารย์ ดร.ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ ภาพ อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ภาพ ผศ.รานี เสงี่ยม ภาพ อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา
อาจารย์ราษฎร์ บุญญา อาจารย์ ดร.ปกรณ์กิตติ์
ม่วงประสิทธิ์
อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผศ.รานี เสงี่ยม อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ภาพ อาจารย์ ดร.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ ภาพ อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา ภาพ อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน ภาพ อาจารย์ ดร.อภิญญา ธาตุสุวรรณ์
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ผศ.ดร.อารี
ภาวสุทธิไพศิฐ
อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน อาจารย์ ดร.อภิญญา
ธาตุสุวรรณ์
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์นัทที ศรีถม ภาพ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ภาพ อาจารย์ ดร.เจนจิรา เจนจิตรวาณิช ภาพ อาจารย์สิรินทรา ฤทธิเดช ภาพ อาจารย์กุลยา ไทรงาม
อาจารย์นัทที ศรีถม ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล อาจารย์ ดร.เจนจิรา
เจนจิตรวาณิช
อาจารย์สิรินทรา ฤทธิเดช อาจารย์กุลยา ไทรงาม
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์ ภาพ อาจารย์พชร นิลมณี ภาพ อาจารย์สุภชาญ ตรัยตรึงสกุล    
อาจารย์ณัฐวิชญ์ ศุภสินธ อาจารย์พชร นิลมณี อาจารย์สุภชาญ
ตรัยตรึงสกุล
สมาชิก สมาชิก สมาชิก