ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

เกี่ยวกับสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติสภาอาจารย์

ประกาศวิทยาลัยราชสุดาเรื่อง "สภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. ๒๕๕๖"

ข้อบังคับวิทยาลัยราชสุดา ว่าด้วย สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551(ยกเลิก)

ข้อบังคับวิทยาลัยราชสุดา ว่าด้วย สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543 (ยกเลิก)

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสภาอาจารย์

ภาพ อาจารย์ ธรรม จตุนาม
อาจารย์ธรรม จตุนาม
ประธานสภาอาจารย์
ภาพอาจารย์ราษฎร์ บุญญา
อาจารย์ราษฎร์ บุญญา
รองประธานสภาอาจารย์
ภาพ อาจารย์อภิชาติ ธรรมมุลตรี ภาพอาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ภาพ อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี
อาจารย์อภิชาติ ธรรมมุลตรี อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี
กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการสภาอาจารย์
ภาพ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ภาพ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ ภาพ นางสาวพรรณรพี เรืองประพันธ์
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ นางสาวพรรณรพี เรืองประพันธ์
กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

----------------------------------------------------------------------------------------------

สมาชิกสภาอาจารย์

ภาพ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ภาพ ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ภาพ ผศ.ดร.ดลพร เผือกคง ภาพ อาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ ภาพ อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย
รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ผศ.ดร.ดลพร เผือกคง อาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล ภาพ อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ภาพ อาจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร ภาพ ผศ.ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ ภาพ อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ
อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ ดร.อาดัม
นีละไพจิตร
ผศ.ดร.วรินทร์
กฤตยาเกียรณ
อาจารย์กานต์ อรรถยุติ
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ ภาพ อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง ภาพ อาจารย์สุภชาญ ตรัยตรึงสกุล ภาพ ผศ.รานี เสงี่ยม ภาพ อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา
อาจารย์ ดร.วรางคณา
รัชตะวรรณ
อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง อาจารย์สุภชาญ
ตรัยตรึงสกุล
ผศ.รานี เสงี่ยม อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ภาพ อาจารย์ ดร.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ ภาพ อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา ภาพ อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน ภาพ อาจารย์ ดร.ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ผศ.ดร.อารี
ภาวสุทธิไพศิฐ
อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน อาจารย์ ดร.ปกรณ์กิตติ์
ม่วงประสิทธิ์
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์นัทที ศรีถม ภาพ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง ภาพ อาจารย์ ดร.เจนจิรา เจนจิตรวาณิช ภาพ อาจารย์สิรินทรา ฤทธิเดช ภาพ อาจารย์ ดร.อภิญญา ธาตุสุวรรณ์
อาจารย์นัทที ศรีถม อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง อาจารย์ ดร.เจนจิรา
เจนจิตรวาณิช
อาจารย์สิรินทรา ฤทธิเดช อาจารย์ ดร.อภิญญา
ธาตุสุวรรณ์
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์กุลยา ไทรงาม ภาพ อาจารย์ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์ ภาพ อาจารย์พชร นิลมณี    
อาจารย์กุลยา ไทรงาม อาจารย์ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์ อาจารย์พชร นิลมณี  
สมาชิก สมาชิก สมาชิก