ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ป้ายชื่อภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ป้ายชื่อภาควิชาหูหนวกศึกษา

ป้ายชื่อสำนักงานคณบดี

งานบริหารทั่วไป

งานคลังและพัสดุ

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ

งานแผน พัฒนาคุณภาพ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

งานทรัพยากรบุคคล

ป้ายชื่อสำนักงานบริการวิชาการและวิจัย

สำนักงานบริหารและธุรการ

งานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการมองเห็น

งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ

งานบริหารงานวิจัย