ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หลักสูตรสำหรับศึกษาต่อปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหูหนวกศึกษา(หลักสูตร 5 ปี)

เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการจำเป็นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนหูหนวก บนพื้นฐานแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยพัฒนาผู้เรียนทั้งกาย จิต และปัญญา ทำให้ผู้เรียนเข้าใจด้านในของตัวเอง มีทัศนคติและมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้อื่นและ สังคม เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา ด้วยการให้คนหูหนวกเรียนร่วมกับคนที่มี การได้ยินเพื่อเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของคนหูหนวกและคนที่มี การได้ยิน และจัดหลักสูตรที่มีโครงสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตลอดจนจัดการศึกษาจากการปฏิบัติจริง เรียนรู้เรื่องมนุษย์ ธรรมชาติ ศิลปะ และ ดนตรี ผ่านภาษามือไทยและวัฒนธรรมคนหูหนวก

วิชาเอก

วิชาเอกเดี่ยว

  • ๑. วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก
  • ๒. วิชาเอกภาษามือไทย
  • ๓. วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา

วิชาเอกคู่

  • ๑. วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทย
  • ๒. วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ๓. วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗


เว็บไซต์หลักสูตรหูหนวกศึกษา

เว็บไซต์หลักสูตรหูหนวกศึกษา