ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗

          

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตผู้มีความรู้ขั้นสูงและมีความสามารถเชิงบูรณาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการสังคมไทยและสังคมโลก บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม การเสริมพลังและสิทธิพลเมืองของคนพิการ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒. นักวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓. ผู้บริหารองค์กรคนพิการ

๔. ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๕. ถ่ายทอดความรู้ วิทยากร นักฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๖. นักสิทธิมนุษยชน

๗. นักพัฒนาสังคม

ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)

- สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

••• ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ) •••