ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งมีลักษณะเป็นพหุวิทยาการ โดยอาศัยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา เป็นต้น ให้มีความสามารถและทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ บนพื้นฐานของความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิ ความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Rehabilitation Science for Persons with Disabilitiesชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)

ชื่อย่อ:ศศ.ม. (วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)


ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม: Master of Arts (Rehabilitation Science for Persons with Disabilities)

ชื่อย่อ:M.A. (Rehabilitation Science for Persons with Disabilities)วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

– มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

– มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพจริงในการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัยและงานวิชาการต่างๆ สืบค้นและรวบรวมวิทยาการความรู้ใหม่ๆ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาผลงานด้านวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สามารถใช้วิธีการวิจัยได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบททางวิชาการของหลักสูตร

– มีทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อคนพิการ มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

– ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้โดยใช้วุฒิที่สำเร็จการศึกษาโดยตรง

๑. นักให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

๒. นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

๓. นักวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

๔. นักวิชาการด้านคนพิการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้โดยใช้วุฒิที่สำเร็จการศึกษาโดยตรง

๑. นักวิชาการศึกษา

๒. นักวิชาการสาธารณสุข

๓. นักกายภาพบำบัด

๔. นักกิจกรรมบำบัด

๕. นักกายอุปกรณ์

๖. นักอุปกรณ์ทางการแพทย์

๗. นักสังคมสงเคราะห์

๘. นักจิตวิทยา

๙. ช่างเทคนิค

๑๐. พยาบาล

๑๑. วิศวกร

๑๒. นักพัฒนาสังคม

๑๓. นักพัฒนาองค์กรเอกชน

๑๔. นักพัฒนาองค์กรคนพิการ

๑๕. นักสิทธิมนุษยชน