ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ภาพที่ 1 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ภาพที่ 2 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ภาพที่ 3
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ภาพที่ 4 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ภาพที่ 5 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ภาพที่ 6
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ภาพที่ 7 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ภาพที่ 8 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ภาพที่ 9
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ภาพที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย พร้อมด้วยรักษาการรองคณบดีวิทยาลัย ราชสุดา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล