ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ โดยมีคุณมาลิน เนาว์นาน ให้การต้อนรับข่าว ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาพ มนัสนันท์ หน่วยโสตทัศนศึกษา
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐