ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติ ของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติ ของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีคุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับข่าว ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐