ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาวนันทพร จางวรางกูล
เข้ารับประทานรางวัลจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทพร จางวรางกูล ที่ได้รับรางวัล " หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๖๐ ประเภท คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในงาน " วันหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก " งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก (รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก " ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ)

ข้อมูลเพิ่มเติม จาก มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

รางวัล " หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร " เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึก ในความสามารถและในคุณความดี ของหม่อมงามจิตต์ฯ ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และ เพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล " หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร " ทั่วประเทศที่มีความ ตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม อันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมข่าว : ฉัตรดาว นิยมสุจริต
หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล