ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนเมษายน ๒๕๖๑

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครบ ๖๓ พรรษา

ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 1 ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 2 ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 3
ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 4 ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 5 ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 6
ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 7 ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 8 ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 9
ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 10 ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2561 ภาพที่ 11

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๓ พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และะนักศึกษา ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา


ข่าว :ฉัตรดาว นิยมสุจริต หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพ :อาจารย์กานต์ อรรถยุติ และ หน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยราชสุดา