ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนเมษายน ๒๕๖๑

The HERO 2nd : No Smoking

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมคุณบุญมี พลชำนาญและ คุณชยพัทธ์ สมรูป ในการเข้าร่วมโครงการ "The HERO 2nd : No Smoking" โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จจากโครงการ "The HERO 2nd : No Smoking" โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๕ คน จาก ๑๐ ส่วนงาน และสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ จำนวน ๑๖ คน มหาวิทยาลัยจึงขอมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกเพื่อเป็นการชื่นชมและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ


ข่าว :ฉัตรดาว นิยมสุจริต หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม