ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๑
ครบ ๒๗ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 1 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 2 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 3
ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 4 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 5 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 6
ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 7 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 8 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 9
ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 10 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 11 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 12
ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 13 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 14 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 15
ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 16 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 17 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 18
ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 19 ภาพจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 20

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๑ ครบ ๒๗ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ และห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ วิทยาลัยราชสุดา เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกัน และสร้างความรักความศรัทธาองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และผู้บริหารจาก ส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อดีตคณบดีวิทยาลัยราชสุดาทุกท่าน ให้การต้อนรับ


ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพ : หน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยราชสุดา