ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

โครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 1 ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 2 ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 3
ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 4 ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 5 ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 6
ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 7 ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 8 ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 9
ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 10 ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 11 ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 12
ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 13 ภาพจัดโครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพที่ 14

งานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา ได้ดำเนินการจัด โครงการ Research Mentorship ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจะจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเลือกฐานข้อมูล/การเลือกวารสารในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ" วิทยากรโดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา


ภาพ : คุณมนตรี เล้าหะชัย จาก หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล