ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

นำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๕
เข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา
วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 1 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 2 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 3
ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 4 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 5 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 6
ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 7 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 8 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 9
ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 10 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 11 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 12
ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 13 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 14 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 15
ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 16 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 17 ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ภาพที่ 18

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ข่าว : ปวีณา ใจสุทธิ์ หน่วยประชาสัมพันธ์