ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์
วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ภาพที่ 1 ภาพผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์  ภาพที่ 2 ภาพผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์  ภาพที่ 3
ภาพผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์  ภาพที่ 4 ภาพผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์  ภาพที่ 5 ภาพผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์  ภาพที่ 6
ภาพผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์  ภาพที่ 7 ภาพผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์  ภาพที่ 8

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการการจัดการเรียน การสอน การฝึกอาชีพ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี