ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 3
ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 5 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 6
ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 7 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 8 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 9
ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 10 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 11 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 12
ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 13 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 14 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 15
ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 16 ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ภาพที่ 17

เมื่อวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ นายแพทย์ณรงฤทธิ์ มัศยาอานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ ในวันแรกของการตรวจประเมิน แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป


ภาพ : หน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยราชสุดา
ข่าว : คุณฉัตรดาว นิยมสุจริต