ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๕
และ งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๐
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 3
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 5 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 6
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 7 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 8 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 9
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 10 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 11 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 12
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 13 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 14 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 15
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 16 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 17 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 18
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 19 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 20 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 21
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 22 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 23 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 24
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 25 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 26 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 27
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 28 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 29 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 30
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 31 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5ภาพที่ 32 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 33
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 34 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5ภาพที่ 35 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 36
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 37 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5ภาพที่ 38 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 39
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 40 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5ภาพที่ 41 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 42
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 43 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5ภาพที่ 44 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ภาพที่ 45

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบัน องค์กรความร่วมมือ ๑๗ หน่วยงาน ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๕ พิธีเปิดและมอบรางวัล โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎรมคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ


ภาพ : หน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยราชสุดา
ข่าว : คุณฉัตรดาว นิยมสุจริต