ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ประชุมระดมคลังสมองระดับนานาชาติ
The NEAT Working Group 2018
ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 1 ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 2 ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 3
ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 4 ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 5 ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 6
ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 7 ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 8 ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 9
ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 10 ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 11 ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 12
ภาพ The NEAT Working Group 2018 ภาพที่ 13

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมระดมคลังสมองระดับนานาชาติ The NEAT Working Group 2018 ภายใต้หัวข้อ "Mainstreaming Disability in East Asia Economic community: Breaking Barriers and Creating Inclusive Society through Mutual Collaboration" ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน ซึ่งการประชุมนี้เป็นการระดมสมองของผู้แทน/ เครือข่ายนักวิชาการด้านความพิการจากประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม โดย นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมดังกล่าว และ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายของ ดร.เสรี นนทสูตร ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้มอบของที่ระลึกให้แก่แขกผู้มีเกียรติทั้งสามท่าน และในช่วงการระดมสมอง รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ผู้ดำเนินการประชุม ได้นำเสนอรายงานภายใต้หัวข้อ "Past and Recent mainstream disability in East Asia: Positive aspects and challenges through brief literature review" จากนั้นเป็นการนำเสนอรายงานจากผู้แทนประเทศต่างๆ ตามลำดับดังนี้ ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย โดย อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประชุม The NEAT Working Group 2018 นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ภาพ : คุณมนัสนันท์ พิมพินิจ
ข่าว : คุณชลิตา ไร่เหนือ