ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนกันยายน ๒๕๖๑

บุคลากรภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ ภาพที่ 1 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 2 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 3
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 6
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ ภาพที่ 7 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 8 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 9
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ ภาพที่ 10 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 11 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 12
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ ภาพที่ 13 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 14 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 15
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ ภาพที่ 16 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 17 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 18
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ ภาพที่ 19 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 20 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 21
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ ภาพที่ 22 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 23 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 24
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ ภาพที่ 25 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 26 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 27
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ ภาพที่ 28 ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑  ภาพที่ 29

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาหูหนวกศึกษา ได้เข้าร่วมงานและร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานสัปดาห์คนหูหนวกโลก ๒๕๖๑ "With Sigh Language,Everyone is Included!" ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าห้างเซนทรัลรัตนาธิเบศ จังหวัดนนทบุรี โดย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงจินตลีลาภาษามือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษามือและวัฒนธรรมคนหูหนวก ซี่งบูธนิทรรศการของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน

ข่าว : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ
ภาพ : อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ