ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา

ภาพเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา  ภาพที่ 1 ภาพเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา  ภาพที่ 2 ภาพเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา  ภาพที่ 3
ภาพเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา  ภาพที่ 4 ภาพเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา  ภาพที่ 5 ภาพเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา  ภาพที่ 6
ภาพเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา  ภาพที่ 7 ภาพเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา  ภาพที่ 8 ภาพเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา  ภาพที่ 9

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๑๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และทรัพยากรบุคคลและ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้กับนักศึกษาพิการ การฝึกงานของนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ งานตาบอดและสายตาเลืองราง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ ณ ห้องประชุม ๒๐๐ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

ข่าว : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ
ภาพ : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา