ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @MUIC
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ภาพพิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @MUIC ภาพที่ 1 ภาพพิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @MUIC ภาพที่ 2 ภาพพิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @MUIC ภาพที่ 3
ภาพพิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @MUIC ภาพที่ 4 ภาพพิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @MUIC ภาพที่ 5 ภาพพิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @MUIC ภาพที่ 6

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการ Re-Branding เพื่อนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยได้จัดงานเปิดตัว brand " iNT " พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานร่วมกัน (co-working space) ภายใต้ brand MaSHARES แห่งแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา สามารถเข้ามาใช้เพื่อระดมสมองพัฒนางานนวัตกรรมได้ ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ภายในงานมีการแสดง ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นของอาจารย์และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงโครงการจัดตั้งชมรม Mahidol Startup Club ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษาจากหลายคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมและการทำธุรกิจ startup เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ภายนอก อันจะส่งเสริมให้เกิดระบบ การสร้างนวัตกรรมได้อย่างครบวงจร

ข่าว : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ
ภาพ : ณัฐเขต หน่วยโสตฯ
ข้อมูล: วรรณา หน่วยกิจการนักคึกษา