ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน

ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 1 ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 2 ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 3
ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 4 ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 5 ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 6
ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 7 ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 8 ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 9

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับ


ข่าว : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ