ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาพที่ 1 ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาพที่ 2 ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาพที่ 3
ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาพที่ 4 ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาพที่ 5 ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาพที่ 6
ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาพที่ 7 ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาพที่ 8 ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาพที่ 9

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนพัฒนาประชากรแห่งสหประชาชาติ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการนี้ได้เกิดขึ้นจากความตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดและการก่อความรุนแรงทั้งในสังคมและครอบครัว ซึ่งการเรียนรู้และการจัดระบบบริการที่เกี่ยวข้องในสังคมเพื่อให้เยาวชนสตรีมีความรู้และภูมิต้านทาน โดยสังคมไทยยังขาดความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๔ หน่วยงานหลัก จึงได้ริเริ่มความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาเรื่องนี้ และได้มีการประชุมและหารือกัน ณ สำนักงาน UNFPA ประเทศไทย และจะมีกิจกรรมการศึกษาสถานการณ์เพื่อหาช่องว่างของกฎหมายและการนำไปสู่การปฏิบัติโดยที่เด็กและเยาวชนจะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างต่อเนื่อง


ข่าว : ชลิตา ไร่เหนือ นักวิเทศสัมพันธ์