ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ประกาศรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

วิชาเอกที่เปิดรับ ดังนี้

หลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ
- การให้คำปรึกษาในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ - การให้คำปรึกษาในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
- การบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ - การบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
- เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก - เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
- การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง - การฟื้นฟูสมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลือนราง

*หลักสูตรภาคปกติ ขอสงวนสิทธิในการเปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียน จำนวนน้อยกว่า 5 คนในแต่ละวิชาเอก

*หลักสูตรภาคพิเศษ ขอสงวนสิทธิในการเปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียน จำนวนน้อยกว่า 5 คนในวิชาเอก ดังนี้

1. การให้คำปรึกษาในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

2. การบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

3. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง และขอสงวนสิทธิในการเปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียน จำนวนน้อยกว่า 3 คน ในวิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก


2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียน จำนวนน้อยกว่า 3 คน

สมัครที่ http://www.grad.mahidol.ac.th

Internet      รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 – 5 มกราคม 2558       รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 – 16 เมษายน 2558

อัตราค่าสมัคร 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

การสอบ :

ภาพไอคอนมือจับปากกา สอบข้อเขียน      รอบที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2558       รอบที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2558


ภาพไอคอนยิ้มช่วงสอบสัมภาษณ์      รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558      รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558

ประกาศผลสอบ :      รอบที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2558       รอบที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2558

เปิดภาคการศึกษา      สิงหาคม 2558


3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

สมัครที่ http://www.grad.mahidol.ac.th

Internet      รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 – 5 มกราคม 2558       รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 – 16 เมษายน 2558

อัตราค่าสมัคร 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

การสอบ :

ภาพไอคอนมือจับปากกา สอบข้อเขียน      รอบที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2558       รอบที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2558


ภาพไอคอนยิ้มช่วงสอบสัมภาษณ์      รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558       รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558

ประกาศผลสอบ :      รอบที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2558       รอบที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2558

เปิดภาคการศึกษา       สิงหาคม 2558


สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rs.mahidol.ac.th และ www.grad.mahidol.ac.th

หรือสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา

0 2889 5315-9 ต่อ 230, 237, 238