ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • งานแสดงนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา

  งานแสดงนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา เมื่อวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

 • ภาพบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

 • ภาพโครงการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยฯ ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  โครงการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยฯ ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 • ภาพหมู่พิธีร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558

  พิธีปฏิญาณตนและมอบเสื้อล่าม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2559
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังรายละเอียดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 2559
 • picture of E newsletter
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการติดต่อวิทยาลัยราชสุดา
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพพัฒนาบุคลากร  ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ "การเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน" โดยจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสามัคคี รวมถึงการเป็นต้นแบบในการคิดสร้างทางเลือกและสิ่งใหม่ ที่สอดคล้องกับค่านิยม RSMU และสามารถนำมาพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลิ้งค์ไปยังภาพภาพต้อนรับบุคลากรจาก Workability Thailand เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับบุคลากรจาก Workability Thailand หน่วยงานด้านคนพิการ และผู้แทนจากสถานประกอบการต่างๆ เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์ดำเนินการ และการพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมคนพิการ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนพิการในการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาพจัดอบรมภาษามือสากล ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการจัดอบรมภาษามือสากล ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลกจัดให้มีขึ้น และเชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษามือสากล มาเป็นวิทยากรจัดการอบรมในครั้งนี้ ลิ้งค์ไปยังภาพภาพคณบดี ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ ๕๘ ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ และร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา เพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ลิ้งค์ไปยังภาพ

Share