ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพประชาสัมพันธ์โครงการ การประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ ๑๓

 • ภาพดร.สุพิน นายอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบกระเช้าดอกไม้ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา

  ดร.สุพิน นายอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

 • ภาพหมู่ วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จัดโครงการ ต่างกายไม่ต่างใจทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

  วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จัดโครงการ ต่างกายไม่ต่างใจทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 • ภาพกิจกรรม สร้างสุของค์กร ในโครงการ Wonderful RS เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

  กิจกรรม สร้างสุของค์กร ในโครงการ Wonderful RS ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สวนฟักข้าวคุณลุงนะป้าเจี๊ยบ กำแพงแสน

 • ภาพงานสัมมนา เรื่อง การจัดทำพจนานุกรมภาษามือไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน

  วิทยาลัยราชสุดาร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำพจนานุกรมภาษามือไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในวันเสาร์ที่ ๒๑ -วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

ภาพขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังโครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 13
 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สอนทักษะ O and M
 • picture of Training
 • picture of journal Ratchasuda
 • picture of E newsletter

กิจกรรม

ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ รศ.ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Society, Economics and Urban Studies ณ ประเทศอินโดนีเซีย ลิ้งค์ไปยังภาพองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ภาพ ดร.วีระแมน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดร.วีระแมน นิยมพล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการนักศึกษาพิการ ร่วมแสดงความยินดีมอบของที่ระลึกแก่ รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ครบรอบ 49 ปี ลิ้งค์ไปยังภาพ ดร.วีระแมน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพฯ
ภาพการถ่ายทำรายการรู้กฎหมาย ใส่ใจผู้พิการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริษัท เน็ทเวอร์ค ทเวนตี้วัน จำกัด ผู้ผลิตรายการ "รู้กฎหมาย ใส่ใจผู้พิการ" เข้ามาถ่ายทำรายการสัมภาษณ์เป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ "บุคคลผู้พิการตัวอย่าง" โดยสัมภาษณ์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายวิทยาลัยราชสุดา และในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๒ "สนทนากฎหมายเพื่อคนพิการ" โดยสัมภาษณ์ ดร.วีระแมน นิยมพล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการนักศึกษาพิการ เพื่อนำเสนอทั้งสาระ ความรู้ ความเพลิดเพลิน และข้อมูลประโยชน์ในส่วนอื่นๆ ที่คนพิการ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ลิ้งค์ไปยังภาพการถ่ายทำรายการรู้กฎหมาย ใส่ใจผู้พิการ
ภาพการถ่ายทำรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗เวลา ๑๐.๐๐ น. บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตรายการ "คู่เลิฟตะลอนทัวร์" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวี เข้ามาถ่ายทำรายการดังกล่าวที่วิทยาลัยราชสุดา เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชมในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ และด้านต่างๆ ว่าคนพิการสามารถพึ่งตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และโครงการของทางวิทยาลัยอีกด้วย ลิ้งค์ไปยังภาพการถ่ายทำรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์
ภาพการอบรมการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานบริการวิชาการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ (สำหรับคนสายตาเลือนราง) เพื่อสร้างความภูมิใจให้คนพิการสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองและครอบครัว โดยจะเน้นอาชีพประกอบอาหาร ได้แก่ ทำขนมหวาน อาชีพเพาะปลูก เช่น ผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด ฯลฯ ระหว่างการอบรม ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เข้าถ่ายทำสกู๊ปข่าวใน "รายการคุยข่าว 10 โมง" ในวันเวลาดังกล่าวด้วย ลิ้งค์ไปยังภาพ การอบรม
ภาพหมู่ผู้เข้าอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมภาษามือไทย ให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร ๓๐ ชม.)" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารกับคนหูหนวกในชีวิตประจำวันได้ และยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องภาษามือไทย วิถีชีวิตของคนหูหนวก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษามือไทย และคนหูหนวกไทยอีกด้วย ลิ้งค์ไปยังภาพการจัดอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร