ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda Conference
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบ O and M รุ่น 13
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
 • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยราชสุดา ในการส่งบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๒๗ ปีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๒๗ ปี และพิธีเปิดห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณบดีและผู้แทนจากคณะต่างๆ ร่วมมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดี ณ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพงานวันรับรองภาษามือไทย ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรม "วันรับรองภาษามือไทย ครั้งที่ ๓" โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องนิทรรศการ ๑๑๙ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ    ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเข้าร่วมโครงการ "ปลูกดาวเรืองด้วยหัวใจถวายพระภูวไนยภูมิพล" ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม