ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ คำภิมาบุตร ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

  ขอแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ คำภิมาบุตร นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 • ภาพพิธีปิดการฝึกอบรม O & M รุ่นที่ 12

  พิธีปิดโครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวรุ่นที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • #

 • ภาพพิธีเปิดนิทรรศการในงานประชุมนานาชาติด้านคนพิการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

 • ภาพหมู่พิธีเปิดการประชุมนานาชาติด้านคนพิการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

 • ภาพ ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล มอบของที่ระลึกให้แก่นักแสดงในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติด้านคนพิการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • picture of E newsletter
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการติดต่อวิทยาลัยราชสุดา
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการทำหนังสือเสียง Daisy ด้วยโปรแกรม Obiเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการทำหนังสือเสียง Daisy ด้วยโปรแกรม Obi โดยมีบุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นอย่างมาก ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะคิดค้นพัฒนาสื่อนวัตกรรม การสอนสำหรับนักเรียนที่พิการทางการได้ยินเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะคิดค้นพัฒนาสื่อนวัตกรรม การสอนสำหรับนักเรียนที่พิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย จากภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา เป็นหัวหน้าโครงการ ลิ้งค์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาฯ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวรุ่นที่ 12เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวรุ่นที่ ๑๒ (O&M) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๑ กรกาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพการให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา ผู้บริหารจาก School of Occupational Therapy and Social Work, Faculty of Health Science, Curtin University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบผู้บริหารของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Grounded Theory ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) พานักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Grounded Theory โดย Prof. Em. Peter Alheit, Ph.D., General Education, Gottingen University, Germany จัดโดย ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙