ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพหมู่นักศึกษาในกิจกรรมอบรมลูกเสือระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558

  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C ) สามัญ รุ่นที่ 10 / 2558 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพหมู่อาจารย์ ล่าม และครูฝึก กิจกรรมอบรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558

  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C ) สามัญ รุ่นที่ 10 / 2558 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อคนพิการเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดทุน Mahidol Norway Capacity Building Initiative for ASEAN
 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครโครงการ O and M
 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558
 • picture of E newsletter
 • picture of journal Ratchasuda
 • workability asia conference 2015

กิจกรรม

ภาพโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพล่ามภาษามือไทย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพล่ามภาษามือไทย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ โดยส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานล่ามภาษามือไทยในสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้แก่ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนดอนบอสโก และที่วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ให้กับนักศึกษาวิชาเอกการสอนภาษามือ และวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะทางสังคม สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น สามารถเป็นผู้สอนวิชาลูกเสือ ซึ่งนำประสบการณ์และความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพงานสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ The 2th Ratchasuda International Conference on Disabilities: Beyond ASEAN Boundary for Inclusive living of Persons with Disabilities วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 2 (The 2th Ratchasuda International Conference on Disabilities: Beyond ASEAN Boundary for Inclusive living of Persons with Disabilities) ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ลิ้งค์ไปยังภาพภาพงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. วิทยาลัยราชสุดาจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ "ชาวราชสุดาหรรษา สงกรานต์ผ้าลายดอก" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล และรศ.ดร.ฉลอง บุญญานันต์ ร่วมเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ชาวราชสุดาเนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ลิ้งค์ไปยังภาพ