ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

 • ภาพโครงการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยฯ ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  โครงการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยฯ ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 • ภาพหมู่พิธีร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558

  พิธีปฏิญาณตนและมอบเสื้อล่าม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

 • ภาพหมู่พิธีร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558

  วิทยาลัยราชสุดาร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังรายละเอียดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 2559
 • picture of E newsletter
 • picture of journal Ratchasuda

กิจกรรม

ภาพคณบดี ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ ๕๘ ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ และร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา เพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ลิ้งค์ไปยังภาพภาพผู้แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมงาน Health+4 you by GJ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษฯ ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมงาน Health+4 you by GJ ครั้งที่ ๒ โดยร่วมชมนิทรรศการด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ฯลฯ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพรองคณบดีฯ ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ระบบ เครือข่าย และกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT และร่วมสักการะพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู และพระโลหิตธาตุ จากวัดถ้ำมุนีนาถ จ.กาญจนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานสวนไผ่ ชั้น๑ อาคารคณะ ICT ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และ ๑/๒๕๕๘ เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพล่ามภาษามือไทย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพล่ามภาษามือไทย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ โดยส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานล่ามภาษามือไทยในสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้แก่ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนดอนบอสโก และที่วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ไปยังภาพ


Share