ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • #

 • #

 • ภาพงานสัปดาห์วันรับรองภาษามือไทย
ชมนิทรรศการและร่วมแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

  งานสัปดาห์วันรับรองภาษามือไทย ชมนิทรรศการและร่วมแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินี

  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินี

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินี

  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินี

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • picture of E newsletter
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการติดต่อวิทยาลัยราชสุดา
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานวันรับรองภาษามือไทยระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยราชสุดาจัดกิจกรรม วันรับรองภาษามือไทย โดยในงานมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับภาษามือไทยว่ามีที่มาอย่างไร อีกทั้งยังมีประวัติเกี่ยวกับบุคลคลสำคัญทางด้านภาษามือไทยอีกด้วย เรียกได้ว่า งานนี้มีความสำคัญมากเกี่ยวกับภาษามือในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งครับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดย ผศ.พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ คณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการทำหนังสือเสียง Daisy ด้วยโปรแกรม Obiเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการทำหนังสือเสียง Daisy ด้วยโปรแกรม Obi โดยมีบุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นอย่างมาก ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะคิดค้นพัฒนาสื่อนวัตกรรม การสอนสำหรับนักเรียนที่พิการทางการได้ยินเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะคิดค้นพัฒนาสื่อนวัตกรรม การสอนสำหรับนักเรียนที่พิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย จากภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา เป็นหัวหน้าโครงการ ลิ้งค์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม