ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • มอบของที่ระลึกแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนที รักษ์พลเมือง

 • วิทยาลัยราชสุดา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนที รักษ์พลเมือง

 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการ The HERO 2nd : No Smoking

 • ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังธรรมเทศนา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์

  รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฯ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังธรรมเทศนา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ิ้งค์ไปยังเว็บไซต์งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 5
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังการรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda Conference
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานสัมนาวิชาการครั้งที่ 9
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดาเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพผู้ได้ใบประกาศในโครงการ The HERO 2nd No Smokingเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชม คุณบุญมี พลชำนาญ และ คุณชยพัทธ์ สมรูป ในการเข้าร่วมโครงการ "The HERO 2nd : No Smoking" โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพกิจกรรมงานสงกรานต์ 2561เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ " สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพสันนิวาส ณ ราชสุดา " ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพ

ภาพพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ " สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพสันนิวาส ณ ราชสุดา "โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังธรรมเทศนา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ลิ้งค์ดูภาพ