ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • คณบดีและรองฯ ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

  ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระพล ปานลอย นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาเขตภาคกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 • ภาพAssociate Professor Kelly Roberts,Ph.D. จาก University of Hawaii at Manoa , USA เยี่ยมวิทยาลัยราชสุดา

  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Associate Professor Kelly Roberts,Ph.D. จาก University of Hawaii at Manoa , USA เยี่ยมวิทยาลัยราชสุดา เพื่อนปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพหมู่ผู้สอนทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

  โครการฝึกอบรม ผู้สอนทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 • ภาพDR.Stian Thoresen จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าเยี่ยม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย มหิดล

  DR.Stian Thoresen จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าเยี่ยม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย มหิดล เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 • ภาพหมู่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๔ ปี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

  วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๔ ปี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรม O and M ปี 2558
 • picture of E newsletter
 • picture of journal Ratchasuda

กิจกรรม

ภาพคณบดี ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ ๕๘ ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ และร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา เพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ลิ้งค์ไปยังภาพภาพผู้แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมงาน Health+4 you by GJ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษฯ ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมงาน Health+4 you by GJ ครั้งที่ ๒ โดยร่วมชมนิทรรศการด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ฯลฯ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา ลิ้งค์ไปยังภาพภาพรองคณบดีฯ ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ระบบ เครือข่าย และกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT และร่วมสักการะพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู และพระโลหิตธาตุ จากวัดถ้ำมุนีนาถ จ.กาญจนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานสวนไผ่ ชั้น๑ อาคารคณะ ICT ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และ ๑/๒๕๕๘ เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพล่ามภาษามือไทย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพล่ามภาษามือไทย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ โดยส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานล่ามภาษามือไทยในสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้แก่ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนดอนบอสโก และที่วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ไปยังภาพ