ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 • ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 • วางพวงมาลา วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 • Mahidol University Student , Academic and International Services (MUSAIS)

 • งานวันรับรองภาษามือไทยครั้งที่ ๔ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังการรับสมัคร อาสาสมัครงานประกวดเรื่องเล่าด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda Conference
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานสัมนาวิชาการครั้งที่ 9
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิราชสุดา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลนำโดย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กรและ อาจารย์ ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพีลูสกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยราชสุดา เพื่อชี้แจงนโยบาย และผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงการชี้แจงเป้าหมายและตัวชี้วัดต่างๆ ในการดำเนินงาน ลิ้งค์ดูภาพภาพ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานประเทศสมาชิกเครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 29 วันที่ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานประเทศสมาชิกเครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๒๙ ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการประชุมคณะทำงานเรื่องการส่งเสริมคนพิการในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ที่ วิทยาลัยราชสุดา เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้การรับรองต่อไป ลิ้งค์ดูภาพ


ภาพนักศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี คุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ฯ รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นักศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี คุณสิริพร พลายแสง รักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตสื่อให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพ