ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพหมู่โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ครั้งที่ 20

  เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ ๒๐ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพ ดร.ประหยัด ภูหนองโอ่ง เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดีวิทยาลัยราชสุดา

  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ท่าน ดร.ประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ถือโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านคณบดี วิทยาลัยราชสุดา รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี

 • ภาพ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง วิถุทางทสู่วิชาชีพครู

  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสวนาเรื่อง วิถีทางสู่วิชาชีพครู

 • ภาพสภาอาจารย์ในกิจกรรมทำข้อตกลงในการทำ PA ของอาจารย์

  ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘ สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรมข้อตกลงการทำ PA ของอาจารย์ในวิทยาลัยราชสุดา เพื่อให้มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในครั้งนี้จัดที่ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม

 • ภาพหมู่อบรม MU Work points

  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดอบรมการบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ (MU Work points) ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชสุดา

เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558
 • ภาพประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
 • picture of E newsletter
 • picture of journal Ratchasuda
 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม 0 and m

กิจกรรม

ภาพร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ (Mahidol Quality Fair#๒๐๑๔ ) "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน" วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงาน เรื่อง "ระบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นแบบบูรณาการ" ของสำนักงานบริการวิชาการและวิจัย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ไปยังภาพ

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะทำงานเสริมสร้างความสุของค์กรของวิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรม "กล้ามเนื้อผ่อนคลายกายเป็นสุข" ซึ่งได้เชิญนักกายภาพบำบัด มาบรรยายเกี่ยวกับการนั่งหรือการยืนในที่ทำงานแบบผิดๆ ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย และสาธิตวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้นให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา ในกิจกรรมนี้มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาฯ มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ครบรอบ ๔๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึก ให้แก่รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพต้อนรับคณะดูงานจาก โรงพยาบาลพุทธโสธรและคณธทำงานสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรี ประธานชมรมคนพิการ โรงพยาบาลพุทธโสธร และคณะทำงานสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นไปเตรียมความพร้อมในการให้บริการสำหับคนพิการและเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราต่อไป ลิ้งค์ไปยังภาพ