ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นในการสร้างพันธกิจทางด้านวิชาการและการศึกษามีความเป็น สากลเพื่อให้มีมาตรฐานโลกทางด้านความเป็นเลิศทางด้านความพิการ วิทยาลัยฯได้ดำเนินการการติดต่อด้านการต่าง ประเทศ กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมความร่วมมือ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ การร่วมมือกันในโครงการอบรม การประชุมวิชาการและการสัมมนาหรือความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ

ประเทศดังต่อไปนี้ได้แสดงถึงการเป็นภาคีความร่วมมือระดับนานาชาติ ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ข้อตกลงความร่วมมือ

ประเทศญี่ปุ่น
สถาบัน: Junsei Educational Institution
ระยะเวลา: ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕
สาขาความร่วมมือ : การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
Website: http://junsei.ac.jp/edu/fl/en

ประเทศญี่ปุ่น
สถาบัน: Kibi International University
ระยะเวลา: ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕
สาขาความร่วมมือ : การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
Website: http://kiui.jp/pc/english

ประเทศออสเตรเลีย
สถาบัน: La Trobe University
ระยะเวลา: ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐
สาขาความร่วมมือ : หูหนวกศึกษา ภาษามือศาสตร์ การสอนภาษามือ การล่ามภาษามือ การศึกษาวัฒนธรรมคนหูหนวก มานุษยวิทยาด้านการหูหนวก
                        สังคมวิทยาด้านการหูหนวก และการศึกษาของคนหูหนวก
Website: www.latrobe.edu.au

ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบัน: Rochester Institute of Technology, The National Technical Institution for the Deaf (NTID)
ระยะเวลา: ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖
สาขาความร่วมมือ : เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน
Website: www.ntid.rit.edu

ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบัน: Gallaudet University
ระยะเวลา: ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑
สาขาความร่วมมือ : การศึกษาคนหูหนวก
Website: www.gallaudet.edu