ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ | วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ ปีที่ ๖

บทความวิชาการ

ประสิทธิผลในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกพิมพ์ดีดสัมผัสสำหรับคนพิการ

ชื่อนักวิจัย : ภัคธีมา เที่ยงตรง

อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ : guzkung@hotmail.com


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบมีกลุ่มควบคุม และเปรียบเทียบหลังการฝึกเพียงอย่างเดียว (Posttest-only control Group Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทยของนักเรียนตาบอดที่ใช้วิธีการฝึกด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดสำหรับผู้พิการทางตากับการใช้วิธีการฝึกด้วยวิธีปกติ (โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดกับโปรแกรมอ่านจอภาพ) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตาบอดที่มีต่อโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดสำหรับผู้พิการทางตา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนตาบอดที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 15 คน และกลุ่มทดลอง 15 คน ใช้วิธีการสุ่มและเลือกตัวอย่างแบบการจับคู่ (Matching Case) วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ (Independent sample t-test)

ผลการศึกษาพบว่า ทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทยของนักเรียนตาบอดทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนตาบอดที่ใช้วิธีการฝึกด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดสำหรับผู้พิการทางตามีทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทยสูงกว่านักเรียนตาบอดที่ใช้วิธีการฝึกด้วยวิธีปกติ และความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดสำหรับผู้พิการทางตาของนักเรียน ตาบอดกลุ่มทดลอง โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 คำแนะนำของการศึกษานี้ สำหรับนักเรียนตาบอดในการใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดสำหรับผู้พิการทางตา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทยให้ดีขึ้น


คำสำคัญ: โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดสำหรับผู้พิการทางตา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

หากต้องการฉบับเต็ม กรุณาติดต่อ งานบริหารงานวิจัยและสารสนเทศ : ๐๒ - ๘๘๙ ๕๓๑๕ ต่อ ๑๔๖