Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563
Vol. 16 No. 2 July - December 2020


บทความวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้พิการ ทางการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน

2. การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561

3. การพัฒนาชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม

4. ผลของโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครองที่มีต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

5. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นไทยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

6. ความเท่าเทียมในกฎหมายด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ: ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

7. สภาพปัจจุบัน และแนวทางการส่งเสริมความสามารถ ด้านการวิจัยของครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บทความวิชาการ

8. การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤตด้วยการเสริมพลังอำนาจตนเองกรณีศึกษา สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "จิตสดใสแม้กายพิการ" ของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่มลิ้งค์ไปยังวารสารฉบับที่ 6
วารสารปีที่ 1 วารสารปีที่ 2 วารสารปีที่ 3 วารสารปีที่ 4 วารสารปีที่ 5 วารสารปีที่ 6
วารสารปีที่ 7 วารสารปีที่ 8 วารสารปีที่ 9 วารสารปีที่ 10 วารสารปีที่ 11 วารสารปีที่ 12
ภาพปกวารสารวิทยาลัยราชสุดาปีที่ 13
วารสารปีที่ 13 วารสารปีที่ 14 วารสารปีที่ 15
ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 15
ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 16
ฉบับที่ 1
menu-thai

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด