ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ประวัติวิทยาลัยราชสุดา

ประวัติวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงทราบด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลในความจำเป็นที่คนพิการไทยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากทรงใกล้ชิดกับคนพิการแต่ละประเภทมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงทรงเข้าพระทัยในสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการเป็นอย่างดี ทรงเชื่อในสักยภาพของคนพิการในอันที่จะศึกษาเล่าเรียนพัฒนาด้านอาชีพและด้านอื่นๆ จนมีความพร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข สามารถพึ่งตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ แต่สิ่งที่คนพิการส่วนใหญ่ยังขาดก็คือ โอกาส และที่สำคัญ ที่สุดก็คือ โอกาสทางการศึกษา

ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริแก่มหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่จะให้การสนับสนุนทั้ง โดยทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาศักยภาพความพร้อมทางการศึกษา โอกาสในด้านการประกอบอาชีพตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนพิการพร้อมกันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งมูลนิธิราชสุดาขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยทรงเป็นสมเด็จองค์ประธานมูลนิธิ เพื่อให้การสนับสนุน ในกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

รูปอาคารวิทยาลัยราชสุดา ในวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระ ราชทานสร้อยพระนาม "ราชสุดา" อันเป็นมงคลนามสำหรับชื่อวิทยาลัยและมูลนิธิ วิทยาลัยราชสุดา จึงถือเอาวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เป็นฤกษ์กำเนิด ของวิทยาลัยและกำหนดสีประจำของวิทยาลัยเป็นสีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นสีประจำวันอังคาร

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๕ ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาลัยราชสุดา ในมหาวิทยาลัยมหิดล และนำเสนอ ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ต่อมา คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕ ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาลัยราชสุดา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยราชสุดาและมีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยราชสุดา ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ในวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ตรงกับวันที่ระลึกมหาจักรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวาง ศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยราชสุดา ได้เริ่มดำเนินงานจากโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยผู้พิการทางกายภาพในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๓๕ และต่อมาเมื่อได้รับการจัดตั้งอย่าง เป็นทางการจึงได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสถานที่ และเริ่มดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓๕ ได้มีมติ แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์พูนพิศ อมาตยกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นไป และจากนั้นเป็นต้นมา วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดเตรียมอาคาร สถานที่ บุคลากร หลักสูตร การวิจัยและการจัดบริการวิชาการต่างๆเพื่อให้บริการแก่ผู้พิการ จนกระทั่งปีพ.ศ. ๒๕๔๐ จึงพร้อมดำเนินการเปิดหลักสูตรแรกและขยายบริการวิชาการอย่างกว้างขวางขึ้น กิจการของวิทยาลัยจึงได้พัฒนาเจริญก้าวหน้า มาตามลำดับจนกระทั่งปัจจุบัน


ผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ภาพ ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ดำรงตำแหน่ง : ๒๖ กันยายน ๒๕๓๖ - ๒๕ กันยายน ๒๕๔๐

ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง บุญญานันต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง บุญญานันต์

ดำรงตำแหน่ง : ๒๖ กันยายน ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑

ภาพ อาจารย์ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน

ดร. จิตประภา ศรีอ่อน

ดำรงตำแหน่ง : ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙

ภาพ อาจารย์ ดร.สุมาลี ดีจงกิจ

รศ.ดร.สุมาลี ดีจงกิจ

ดำรงตำแหน่ง : ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ภาพ อาจารย์ ผศ.ดร. พิมพา ขจรธรรม

ผศ.ดร. พิมพา ขจรธรรม

ดำรงตำแหน่ง : ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

ภาพ รศ. ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี

รศ.ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี

ดำรงตำแหน่ง : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ภาพ อาจารย์ ผศ.ดร. พิมพา ขจรธรรม

ผศ.ดร. พิมพา ขจรธรรม

ดำรงตำแหน่ง : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

                   ดำรงตำแหน่ง : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

                   ดำรงตำแหน่ง : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์

ดำรงตำแหน่ง : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

ปรัชญา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคืองานของเรา


วิสัยทัศน์

วิทยาลัยราชสุดาเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และศูนย์กลางเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประชาคมอาเซียน


พันธกิจ

 • ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และบรรลุค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
 • ๒. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สังคม และได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • ๓. ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นแบบอย่างได้
 • ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยม (RSMU)

 • R : มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อคนพิการ (Responsibility)
 • S : มีใจบริการ (Service mind)
 • M : เป็นต้นแบบในการคิดสร้างทางเลือกและสิ่งใหม่ (Mastery)
 • U : มีเอกภาพและการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กร (Unity)

เป้าประสงค์หลัก

 • ๑. สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นประโยชน์ต่องานด้านคนพิการและสังคม
 • ๒. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
 • ๓. ให้บริการวิชาการที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนสามารถเป็นแบบอย่างไร
 • ๔. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข
 • ๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน