ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | มูลนิธิราชสุดา

มูลนิธิราชสุดา

มูลนิธิ ราชสุดา เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ หม่อมให้จัดตั้งขึ้น โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้สร้อยพระนามาภิไธย "ราชสุดา" เป็นมงคลนามพระราชทาน นามนี้เมื่อวันวิสาขบูชา ตรงกับวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นกองทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกาย อัน ได้แก่ คนพิการหูหนวก หูตึง พูดไม่ได้ หรือ พูดผิดปกติ พิการทางการมองเห็น ความพิการของสมองพิการทางร่างกาย และการการเคลื่อนไหว ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกระดับเสมอด้วยคนทั่วไปหลังจากที่ได้ ก่อตั้งมูลนิธิ ฯ มาเป็นระยะเวลา ๔ ปีเศษ มูลนิธิ ฯ ได้ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือกว้างออกไปอีก คือให้การสนับสนุนการศึก ษาในคนปกติที่มีความประสงค์จะทำงานบริการคนพิการ เช่น ผู้บริหารงานเกี่ยวกับคนพิการ ครูการศึกษาพิเศษ นัก วิชาการงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมไปถึงการให้บริการที่หลากหลายแก่คนพิการ เช่น การให้บริการคำปรึกษาแนะ แนวงานบริการล่ามภาษามือ และในอนาคตจะขยายการช่วยเหลือออกไปสู่คนพิการประเภทอื่นๆ อันได้แก่ คนพิการทาง พฤติกรรม คนพิการทางการการเรียนรู้และคนปัญญาอ่อน รวมถึงที่มีความพิการซ้ำซ้อนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 • ๑. ช่วยคนพิการให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาเสมอด้วยคนทั่วไปจนถึงระดับปริญญา
 • ๒. ช่วยให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสู่สภาวะวิถีชีวิตอิสระ( independent living )
 • ๓. ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการศึกษา และการดำรง วิถีชีวิตอิสระ
 • ๔. ดำเนิน และประสานงานกับ สถาบัน สมาบัน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้งในและนอกราขอาณาจักร
  เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของคนพิการ และขยายผลไปสู่ความเจริญของคน พิการดดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา และการมีวิถีชีวิตอิสระ
 • ๕. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนิน การเกี่ยวข้องกับการเมือง

งานที่มูลนิธิได้ดำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน

 • ๑. จัดสรรเงินอุดหนุนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นค่าจ้างครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดสร้าง ศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
  เพื่อการเรียนการสอนและฝึกอาชีพสำหรับคน ตาบอด และหูหนวก ตลอดจนสนับสนุนกิจ การนานับประการ
 • ๒. ให้ทุนการศึกษา ระดับประกาศณียบัตร ระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีผู้ได้ รับทุนการศึกษาทั้งคนพิการ
  และคนทั่วไปเป็นประจำทุกปี
 • ๓. จัดตั้งกองทุน เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการพึ่งตนเองของคนตาบอดโดยจัการแข่งขันการอ่าน/เขียน อักษร เบรลล์ การแข่งขันเดินทาง
  อย่างปลอดภัยด้วยไม้เท้าขาว และการออกค่ายฝึกสำหรับคนพิการในภาคฤดูร้อน ฯลฯ
 • ๔. สนับสนุนการวิจัย ในหลายเรื่อง อาทิ โครงการวิจัย อุปกรณ์อ่านภาษาไทยบนจอภาพสำหรับคนตาบอดร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  งานวิจัยอักษรเบรลล์ระดับ ๒ รวมทั้งวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทยของคนหูหนวก

การให้บริการการศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้พิการให้เขามีความสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้น เป็นกุศล อันยิ่งใหญ่ ท่านสามารถร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ช่วยเหลือคนพิการผ่านมูลนิธิราชสุดา ได้หลายประเภทโดยสมทบทุน ในกองทุนต่าง ๆ เช่น

 • ๑. กองทุนดำเนินกิจการของมูลนิธิราชสุดา
 • ๒. กองทุนสนับสนุนงานการศึกษาคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา
 • ๓. กองทุนเงินหมุนเวียนวิทยาลัยราชสุดา
 • ๔. กองทุนสวัสดิการวิทยาลัยราชสุดา
 • ๕. กองทุนพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา
 • ๖. กองทุนโครงการการฝึกอบรมผู้นำคนหูหนวก
 • ๗. กองทุนโครงการเขียน - อ่านอักษรเบรลล์
 • ๘. กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ และผู้ประสงค์จะทำงานบริการคนพิการ
 • ๙. กองทุนวิจัย เรื่องเกี่ยวกับคนพิการ
 • ๑๐. กองทุนการผลิตสื่อ และวารสาร เรื่องคนพิการ

ติดต่อ

มูลนิธิ ราชสุดาสำนักงานเลขที่ ๑๓๕/๑๑๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๑
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๙-๒๒๐๔, ๐-๒๔๔๑-๐๑๗๓
โทรสาร ๐-๒๘๘๙-๒๒๗๓