จำนวนผู้เข้าชม

Website counter
Up Date
November 11,2010


เมนูหลักValid CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Accessubility Checker


หน่วยบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
(Access Technology for Persons with Disabilities Unit)

ประวัติความเป็นมา

     วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการโครงการร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์ระหว่างชาติเพื่อความก้าวหน้าด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนแห่งชาติประเทศแคนาดา (International Centre for the Advancement of Community Based Rehabilitation (Canada): ICACBR) โดยทางคณะทำงานได้จัดตั้งศูนย์บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Center of Excellence on Access Technology for Persons with Disabilities) ขึ้น ตั้งแต่ปี 2541-2543 และได้ดำเนินงานศูนย์บริการเทคโนโลยีฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยาลัยราชสุดาเป็นสถาบันทางการศึกษา ซึ่งจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อีกทั้งยังให้บริการด้านวิชาการและการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานบริการฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ การให้บริการตรวจประเมินสภาพความพิการในการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนจัดการฝึกอบรม และพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยการจัดซื้อ การรับบริจาคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การผลิตขึ้นเองหรือดัดแปลงจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ รวมทั้ง ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีของนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมต่อสภาพสังคมไทย
  2. เพื่อให้บริการด้านการตรวจประเมินสภาพความพิการในการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการปรับใช้ และการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับคนพิการแต่ละบุคคล เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงประโยชน์และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแก่คนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวในการนำมาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
  4. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการและการส่งต่อคนพิการ
  5. เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
  6. เพื่อจัดบริการด้านเทคโนโลยีสำหรับคนพิการนอกสถานที่
  7. เพื่อให้บริการด้านการแสดงและสาธิตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแก่คนพิการ บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ที่สนใจ
  8. เพื่อจัดบริการให้ยืม และสรรหาเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ เหมาะสมสำหรับคนพิการ
  9. เพื่อจัดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ แก่คนพิการ บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ที่สนใจ

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม