ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
  • ภาพคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพบริเวรหน้าป้ายชื่อวิทยาลัยราชสุดา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครอบรอบ 30 ปี

  • ภาพคณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร ถ่ายภาพบริเวรหน้าป้ายชื่อวิทยาลัยราชสุดา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครอบรอบ 30 ปี

  • ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

    แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

  • ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

    แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ลิ้งค์ไปยัง Map-EX ของวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding
ลิ้งค์ไปยังสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ลิ้งค์ไปยังวิดีโอภาษามือแนะนำวิธีการป้องกันไวรัส COVID-19
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรม

ภาพ การฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรพื้นฐาน การให้บริการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ความพิการ สำหรับศูนย์บริการคนพิการทางการเห็น รุ่นที่ 1: ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร และคณะได้ติดตามผลและรับฟังการนำเสนอกรณีศึกษาของผู้เข้ารับการอบรมจากเครือข่ายที่เป็นหน่วยงาน/ ศูนย์บริการคนพิการที่เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 18 หน่วยงาน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งได้เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเรื่องแนวคิดการปรึกษาชุมชน การให้บริการโดยตรงกับชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท-ปริญญาเอก แบบต่อเนื่องออนไลน์และนานาชาติวันที่ 27 สิงหาคม 2564 อาจารย์ แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท-ปริญญาเอก แบบต่อเนื่องออนไลน์และนานาชาติ" จัดโดยภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการบริหารหลักสูตร การเตรียมการ และแนวทางจัดการกับปัญหาและอุปสรรค รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนรหัสอักษรเบรลล์คณิตศาสตร์คนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1: ประจำปี 2564วันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนรหัสอักษรเบรลล์คณิตศาสตร์คนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง ภาค(ภาคทฤษฎี) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์คนพิการทางการเห็น มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมและกิจกรรมการเรียนการสอน รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนอักษรเบรลล์ภาษาจีนคนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องรุ่นที่ 1: ประจำปี 2564วันที่ 19-21 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนอักษรเบรลล์ภาษาจีนคนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง (ภาคทฤษฎี) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom  ปัจจุบันการเรียนภาษาจีนมีการเรียนกันอย่างกว้างขวางในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งเป็นวิชาเสริม วิชาเพิ่มเติม และโปรแกรมทางเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรพื้นฐาน การให้บริการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ความพิการ สำหรับศูนย์บริการคนพิการทางการเห็น รุ่นที่ 1: ประจำปี 2564วันที่ 19 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรพื้นฐาน การให้บริการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ความพิการสำหรับศูนย์บริการคนพิการทางการเห็น รุ่นที่ 1 ด้วย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยพัฒนาแนวทางเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการให้บริการได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2564

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Sustainability Website ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา