ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก

นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก


การพัฒนาสื่อช่วยทบทวน/เรียกคืนความรู้ในการใช้งาน

โปรแกรมประยุกต์ในไมโครซอฟท์ออฟฟิศที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ภาควิชาหูหนวกศึกษา

หนังสือภาพโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด


เรื่อง "การแทรกภาพประกอบ"

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ภาควิชาหูหนวกศึกษา